Foto kinderen

Actueel

Verscherpt toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant opgeheven

15-12-2015

De Inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie heffen per 15 december 2015 het verscherpt toezicht bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) Noord-Brabant op.

BJZ Noord-Brabant werd op 29 januari 2015 onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering niet op orde was. Bovendien was het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niet gelukt om per 1 januari 2015 gecertificeerd te raken.

De inspecties oordelen dat de uitvoering inmiddels in voldoende mate is verbeterd, hetgeen zichtbaar is in de praktijk en bovendien geborgd in de organisatie.

 

Tijdens de periode van het verscherpt toezicht hebben de inspecties de voortgang van de verbeteringen en het effect hiervan op de voet gevolgd. BJZ Noord-Brabant rapporteerde maandelijks over de voortgang aan de inspecties. Tevens voerden de inspecties in de maanden februari, mei, juli en oktober 2015  - voornamelijk onaangekondigde - toetsen uit om de informatie uit de aangeleverde rapportages ter plaatse te verifiëren en de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering in de praktijk te beoordelen. Verder hebben de inspecties voortgangsgesprekken gevoerd met de bestuurder van BJZ Noord-Brabant.

 

Uit het onderzoek van de inspecties blijkt dat bestuurder, managers en medewerkers van BJZ Noord-Brabant de afgelopen maanden een grote inspanning hebben geleverd. Dit heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering inmiddels voldoende is. Het Keurmerkinstituut heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant op 31 maart 2015 een certificaat verleend voor de duur van twee jaar. Mede dankzij de inzet van de William Schrikker Groep is het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant gelukt om de hulp aan nieuwe cliënten te waarborgen.

De inspecties hebben verder vastgesteld dat de nieuw ingerichte werkprocessen tot een verbeterde werkwijze en sturing hebben geleid. Daarnaast is duidelijk geworden dat de organisatie inmiddels zo is ingericht dat de behaalde kwaliteitsverbetering ten aanzien van de uitvoering van de kinderbeschermingmaatregelen en jeugdreclassering is geborgd. Op basis hiervan hebben de inspecties besloten het verscherpt toezicht op te heffen. De formele beschrijving hiervan volgt in de rapportage die begin 2016 zal worden gepubliceerd.