Foto kinderen

Actueel

Samenwerkende jeugdinspecties publiceren Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

12-05-2015

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd. Het toezichtkader waarmee de samenwerkende jeugdinspecties* volgens de Jeugdwet toezicht houden op de kwaliteit in algemene zin.

Sinds 1 januari 2015 worden  verschillende verantwoordelijkheden bij gemeenten samengebracht. Dit creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit en met een integrale aanpak. Het biedt tevens een uitdaging voor gemeenten om een goede afstemming en samenwerking te organiseren tussen de voorzieningen die zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bieden. Aangezien hier verschillende organisaties uit verschillende domeinen een rol spelen is ook een integrale benadering van toezicht gewenst.

Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd vormt de basis voor dit integrale toezicht, waarbij de samenwerkende jeugdinspecties erop toezien dat alle jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben in beeld zijn en ook passende zorg en ondersteuning krijgen. Veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aspect.

Ontwikkeling
Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd is ontwikkeld op basis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, de nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs. Andere bronnen vormden wet- en regelgeving en waarderingskaders op de terreinen van de vijf jeugdinspecties. Het toezichtkader is voorgelegd aan deskundigen van departementen en gemeenten en vervolgens in verschillende pilots in de praktijk getoetst.

Stimuleren tot verbetering
Met de publicatie van het toezichtkader willen de inspecties bijdragen aan de transparantie van hun werkzaamheden. Zowel gemeenten als betrokken organisaties kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van integrale hulp aan jeugdigen en gezinnen worden gehanteerd.

Het toezichtkader is vooral bedoeld om onderzochte partijen te stimuleren zichzelf te verbeteren. Niettemin kan in geval van geconstateerde tekortkomingen een sectorale inspectie nader onderzoek doen naar de naleving van wettelijke eisen.

Toezicht naleving wettelijke vereisten
Naast het stelseltoezicht onderscheidt de Jeugdwet ook het toezicht op de naleving van wettelijke vereisten. Voor dit toezicht hebben de vijf inspecties eveneens toetsingskaders ontwikkeld op basis van wet- en regelgeving, zoals het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ) van de Inspectie Jeugdzorg en het toezichtkader Passend Onderwijs van de Onderwijsinspectie.

 

*   De samenwerkende jeugdinspecties bestaan uit: Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.