Foto kinderen

Actueel

Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Noord-Brabant

13-02-2015

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) beoordeelt het handelen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ NB) en Jeugdhulpinstelling Oosterpoort als onvoldoende voor wat betreft het inschatten en beperken van de veiligheidsrisico’s van twee jongeren.

Op 24 april 2014 ontving de inspectie van BJZ NB een melding  van een calamiteit waarbij twee jongeren gewond raakten. Sinds maart 2012 was BJZ NB betrokken bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Oosterpoort verzorgde sinds augustus 2012 de opvoedondersteuning aan de vader van de jongeren. Deze begeleiding is in april 2014 overgenomen door Idris.

Onderzoek
Op basis van het feitenrelaas van de betrokken instellingen, heeft de inspectie besloten de calamiteit nader te onderzoeken. Daartoe hebben inspecteurs gesprekken gevoerd met betrokken medewerkers van de instellingen en met de directeur van de basisschool waar de kinderen onderwijs volgden. Daarnaast vond dossieronderzoek plaats.

Oordeel van de inspectie
De inspectie beoordeelt het handelen van BJZ NB en Oosterpoort als onvoldoende.

BJZ NB heeft de veiligheidsrisico’s voor de kinderen onvoldoende in kaart gebracht en Oosterpoort heeft onvoldoende gedaan om de veiligheidsrisico’s te beperken.

Verbeteringen en realisatie
De inspectie verwacht van BJZ NB verbetering van het risicomanagement door het maken van risicotaxaties en het vastleggen van de uitkomsten. Hiervoor was al eerder een – breder - verbetertraject ingezet waarvan de inspectie eind november een eerste rapportage heeft ontvangen.

Verder verwacht de inspectie van BJZ NB duidelijkheid in dit soort situaties naar ouders en andere betrokkenen over welke maatregelen binnen welke termijn nodig zijn op tot een verantwoorde opvoedingssituatie te komen, wat ieders verantwoordelijkheid hierin is, wat er gebeurt als het doel niet wordt gehaald en daar vervolgens naar handelen. Daarbij dient BJZ NB tevens naar mogelijkheden te zoeken om het netwerk van het gezin te vergroten en bij de hulpverlening te betrekken. Belangrijk tenslotte is, dat BJZ NB de veiligheid van het kind voorop stelt, ook wanneer een uithuisplaatsing wordt afgewezen.

Aangezien BJZ NB onlangs onder verscherpt toezicht is geplaatst, verwacht de inspectie dat BJZ NB de plannen, uitvoering en verslaglegging voor deze punten meeneemt bij de rapportages in het kader van het verscherpt toezicht.

Van Oosterpoort verwacht de inspectie dat regelmatig wordt nagegaan of de ingezette hulp daadwerkelijk tot resultaten leidt en wat nodig is om alsnog resultaat te bereiken, inclusief het inzetten van meer gespecialiseerde hulp. Daarbij dient Oosterpoort aan te sluiten bij de mogelijkheden van de ouder/het gezin en het netwerk.

De inspectie verwacht van Oosterpoort binnen zes weken een verbeterplan voor bovenstaande punten, waarna de inspectie dit plan zal beoordelen.

De inspectie zal bij beide instellingen de uitvoering en voortgang van de verbeteringen nauwgezet volgen en waar nodig dit in de praktijk (onverwacht) toetsen.