Foto kinderen

Actueel

Kwaliteit jeugdhulp van afdeling Pleegzorg van Leger des Heils Noord is voldoende

05-03-2015

In december 2014 deed de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) onderzoek bij de afdeling Pleegzorg van Leger des Heils Noord. Onderzocht werd of de organisatie zorg draagt voor verantwoorde hulp aan kinderen. De inspectie oordeelt dat dit in voldoende mate het geval is.

De landelijk werkende Stichting Leger des Heils Welzijns- & Gezondheidszorg biedt met ruim 5000 professionals en vrijwilligers een breed en gevarieerd hulpaanbod. Leger des Heils Noord is één van de 13 werkeenheden van de stichting. Ten tijde van het onderzoek was deze eenheid verantwoordelijk voor 223 kinderen, ondergebracht bij pleeggezinnen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader verantwoorde hulp voor jeugd, dat bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Het thema ‘leefklimaat’ wordt overigens alleen getoetst in de residentiële jeugdhulp.

Oordeel
De inspectie is van oordeel dat de afdeling Pleegzorg van Leger des Heils Noord zorg draagt voor voldoende kwaliteit in de uitvoering van de jeugdhulp.
Aangezien de organisatie op één van de vijftien criteria – cliëntenpositie – geen voldoende behaalt, is op dit punt verbetering noodzakelijk.

Verbetering en realisatie
De inspectie verwacht van het Leger des Heils dat binnen een half jaar ook aan het laatste criterium wordt voldaan. Dit betekent dat het Leger des Heils zich inspant om de representativiteit van de cliëntenraad te vergroten door participatie vanuit de pleegzorg; daarnaast dient de organisatie te beschikken over een pleegouderraad.
De instelling zal de inspectie tijdig op de hoogte stellen van de realisatie hiervan.

Onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp van afdeling Pleegzorg van Leger des Heils Noord