Foto kinderen

Actueel

Bent u voor uw gemeente bezig met de jeugdhulp?

28-10-2015

Op het Inspectieloket Jeugd voor gemeenten kunt u checken of de jeugdhulpaanbieder bij de inspectie bekend is. Wanneer de aanbieder nog niet bekend is bij de inspectie kunt u deze gelijk aanmelden. Daarnaast kunnen gemeenten op dit loket sinds 1 januari 2015 terecht voor informatie en vragen op het gebied van rijkstoezicht op het jeugddomein en het doorgeven van signalen over jeugdhulpaanbieders.

De meest gestelde vragen gaan over de kwaliteit van jeugdhulpinstellingen, of de inspectie toezichtonderzoek kan doen naar een specifieke jeugdhulpaanbieder, het toezicht op pgb gefinancierde jeugdhulp en het melden van calamiteiten.

Hieronder treft u alvast wat voorbeelden van informatie op het Inspectieloket Jeugd en specifieke vragen die door gemeenten zijn gesteld:

Houdt de inspectie ook toezicht op aanbieders die door middel van een pgb hulpverlenen, bijvoorbeeld zorgboerderijen?

Ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die jeugdhulp verleent en daartoe met de gemeente een financiële relatie heeft (contract, subsidie of via een pgb van de cliënt), valt onder de kwaliteitseisen van de Jeugdwet en het toezicht van de inspectie. Dit geldt dus voor zorgboerderijen maar ook voor ambulante hulpverleners. De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie houden tezamen toezicht op naleving van de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. Een gemeente heeft derhalve geen wettelijke taak om toezicht te houden op deze kwaliteitseisen. Wel kan de gemeente aanvullende kwaliteitseisen stellen, ook als het gaat om zorg gefinancierd door middel van een pgb. Het toezien op naleving van die aanvullende gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de gemeente.

Door wie en waar moet er gemeld worden als niet een instelling maar iemand van het sociaal wijkteam betrokken is bij een calamiteit?

Wanneer bij een calamiteit iemand is betrokken van het sociaal wijkteam dan zijn er twee mogelijkheden als het gaat om de melding:
1. De professional is in dienst van een instelling. De instelling moet melden bij via het meldformulier op de site van de Inspectie Jeugdzorg.
2. De betreffende professional is in dienst van de gemeente als uitvoerder van jeugdhulp. De gemeente moet als zodanig melden bij Inspectie Jeugdzorg. Het melden bij de Inspectie Jeugdzorg kan telefonisch (088-3700230) en via het meldformulier. Meer informatie over het melden van calamiteiten door instellingen bij de Inspectie Jeugdzorg treft u op de site.

Andere vragen zijn:

Hoe verhoudt de invulling toezicht WMO zich tot jeugd in relatie tot de inspectietaak?

Als gemeente hebben wij signalen van derden ontvangen over lage kwaliteit jeugdhulp en mogelijke frauduleuze handelingen van een door ons gecontracteerde organisatie. Kan de inspectie een onderzoek doen?

Wat is de werkwijze van de inspecties rond nieuwe jeugdhulpaanbieders?

Lees het antwoord op deze en andere vragen, of stel uw vraag, op het Inspectieloket Jeugd voor gemeenten.